สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

คณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร


รายนามกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์
(นายกแพทยสภา และประธานกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ)

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
(กรรมการแพทยสภา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ต่อพล วัฒนา
(กรรมการแพทยสภา)

นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ
(กรรมการแพทยสภา)


รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ. ดิลก ภิยโยทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
เลขาธิการแพทยสภา และ
ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร