สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์
Certificate Courses In Medical Leadership
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ สถาบันมหิตลาธิเบศร


หลักการและเหตุผล
             แพทยสภาในฐานะสภาวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มีภารกิจตั้งแต่กำกับดูแลการผลิตนักศึกษาแพทย์ใน 25 คณะแพทยศาสตร์ไปจนถึงควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม กว่า 70,000 คน ในสาขาเชี่ยวชาญ 95 สาขาภายใต้ 15 ราชวิทยาลัยแพทย์/วิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแพทย์ไทยมีภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาความเจ็บป่วยประชาชน 70 ล้านคน ปีละกว่า 300 ล้านครั้งต่อปีในทุกภาคส่วน นอกจากความซับซ้อนทางวิชาการแพทย์ตามเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแล้ว ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีการพัฒนาและทวีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้สังคมเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ และด้วยเหตุนี้ การพัฒนาแพทย์ยุคใหม่ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะต้องเติบโตเป็นผู้นำในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างถ่องแท้และรอบด้าน สามารถตัดสินใจกำหนดทิศทางและสร้างสมดุลในระบบสาธารณสุขของประเทศภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของสังคม ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ชาติ”
             ด้วยหลักการดังกล่าว การสร้างบทบาทของ “แพทย์ยุคใหม่” ที่เป็นนักบริหาร นักขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมให้ประสบความสำเร็จ จะต้องมีผู้นำที่มีศักยภาพในการพัฒนาองค์กร และเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางของสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก (Mega Trends) ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้วยการสร้างเครือข่ายสังคมที่เข้มแข็ง ก้าวทันสมัยและยั่งยืน ดังนั้น สถาบันมหิตลาธิเบศรภายใต้กำกับของแพทยสภา จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้นำทางการแพทย์ยุคใหม่ทางความคิดและพฤติกรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถรอบด้านที่ผู้นำพึงมีและพึงฝึกฝนปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
สถาบันมหิตลาธิเบศรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ โดยมุ่งพัฒนา “บุคลากรทางแพทย์ และบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม” ให้มีความพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ของการเป็นผู้นำยุคใหม่ในการกำหนดทิศทางการแพทย์มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถรอบด้าน ทันการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และสามารถส่งเสริมเครือข่ายสังคมที่เข้มแข็ง ลดช่องว่าง ความเหลื่อมล้ำ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  


รายละเอียดหลักสูตร

  • รายละเอียดหลักสูตร ปนพ.1 Download
  • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม Download
  • ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตร ปนพ.1 Download


เอกสารประกอบการสมัคร

  • หนังสือรับรอง (กรณีผู้สมัครดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร - เจ้าของกิจการ) Download
  • หนังสือรับรองใบสมัครหลักสูตร ปนพ.1 (หัวหน้าหน่วยงาน) Download
  • แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (กยศ.) Download
  • แบบฟอร์มแสดงความยินยอมการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Download

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบรับสมัคร

นายธีระพงษ์ ยังเหล็ก : 089-474-8998
นายสิรภพ ยุวะสุต : 098-262-9984
นางสาวนิชาภา คำรินทร์ : 098-231-449