สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 2/2566 จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. สถาบันมหิตลาธิเบศร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม tele-conference 1219 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในที่ประชุม พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร กรรมการและเลขานุการ พร้อมกับคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ในที่ประชุมได้หารือ เพื่อพิจารณาการจัดตั้งกองทุนสถาบันมหิตลาธิเบศร ในมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ และการพิจารณาการเปิดหลักสูตรของสถาบันฯ รวมไปถึงหลักสูตรอื่น ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรมม, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหน่วยงานด้านกฎหมายอื่น ๆ