สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 7


โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 7
   เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2566 คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 และ 10 ได้จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 7” เพื่อถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และประชาชน
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
.    นับว่าเป็นโครงการพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี และจะนำไปสู่โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิม พระเกียรติฯ ในปี 2566 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. ได้เริ่มจัดทำโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ปัจจุบันได้ตรวจรักษาจำนวนกว่า 10,000 ราย ใน 22 วัด