สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 3/2566 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566


เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566เวลา 10.30 – 12.00 น. สถาบันมหิตลาธิเบศร ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันมหิตลาธิเบศร ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม tele-conference 1219 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ โดยมีพลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งในที่ประชุมได้หารือ เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการ ในการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตร Medical Digital Transformation (MDx) เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ นอกวงการแพทย์ให้เท่าทันการพัฒนาของโลก และยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการแพทย์ และอนุมัติให้สถาบันฯ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์” (ปอพ.) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมต่อเนื่อง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวงการแพทย์ และทางอัยการในการดำเนินคดีทางการแพทย์ โดยคาดการณ์ว่าจะเปิดรับสมัคร และจัดการเรียนการสอนภายในเดือน กรกฎาคม 2566