สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

จัดฝึกอบรมหลักสูตร Cybersecurity Essentials ภายใต้โครงการ Tech for Gov GenII เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Cybersecurity สำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


สถาบันมหิตลาธิเบศรร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA)  และ บริษัท ซิสโก้ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Cybersecurity Essentials ภายใต้โครงการ Tech for Gov GenII เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Cybersecurity สำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและแพทย์ จำนวน 41 คน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ท. นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศรและเลขาธิการแพทยสภา,คุณศุภวรรณ ธาราโภคากุล
ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบัน TDGA และ คุณพริ้มแพรวพรรณ หวังศิริ Acting Regional Manager บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
สำหรับการอบรมทั้ง 3 วัน มีวิทยากรในการอบรม ได้แก่ รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย และ ผศ.ดร. สุเมธ ประภาวัต เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้าน Cybersecurity เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ และยกระดับประสิทธิภาพขอบุคคลกรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น เมื่อพบกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้