สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

แพทยสภาโดยสถาบันมหิตลาธิเบศร ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร


 “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” (ปอพ.2)
ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดและแพทยสภา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างวงการแพทย์ และทางอัยการในการดำเนินคดีทางการแพทย์ และกระบวนการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ในการพิจารณาข้อพิพาท ทางการแพทย์ รวมถึงเรียนรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์
โดยในรุ่นที่ 2 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 65 ท่าน ประกอบด้วย อัยการ 43 ท่าน แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 22 ท่าน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อเรียนรู้ร่วมด้วยกันเป็นเวลา 3 เดือน (อบรมทุกวันอังคาร) ตั้งแต่วันที่ วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 24 ตุลาคม 2566