สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปอพ.2) ไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง วันที่ 19 - 21 กันยายน 2566


เมื่อวันที่ 19 - 21 กันยายน 2566 สถาบันมหิตลธิเบศร แพทยสภา และ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้นำคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปอพ.2) ไปศึกษาดูงาน
ณ จังหวัดระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ และ รับฟังบรรยายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ บทบาท และการบริหารโรงพยาบาล รวมไปถึงคดีทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
 วันที่ 19 กันยายน 2566 คณะนักศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาดเล็กที่มีภาระงานที่ต้องดูแลประชาชนรอบนอกของจังหวัด โดยทางโรงพยาบาลได้นำเสนอปัญหาและแนวทางการบริหารแก้ไข ในมิติของโรงพยาบาลที่อยู่แบบชุมชน และเดินทางต่อไปที่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ของเรือหลวงจักรีนฤเบศร
      วันที่ 20 กันยายน 2566 คณะนักศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังบรรยายพิเศษจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  หัวข้อ “กฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข” และรับฟังบรรยายถึงการบริหารโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่ดูแลประชาชนในพื้นที่เมือง จากนั้นคณะเดินทางไปที่ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาเรียนรู้มิติของโรงพยาบาลเอกชนที่จะยกระดับการรักษาให้ทันสมัยทั้งการรักษาและบริการที่เป็นตัวเลือกให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาดูแลสุขภาพ โดยมีการบรรยายพิเศษถึงความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของการบริหารโรงพยาบาล โดย นพ.จารุวัฑ ใช้ความเพียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
      วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปอพ.2) ได้สัมมนาสรุปการศึกษาดูงานโดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 นาคราช กลุ่ม 2 อัยการนิเทศ กลุ่ม 3 ตรีศูล กลุ่ม 4 ทนายแผ่นดิน และกลุ่ม 5 ยกกระบัตร โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปการศึกษาดูงานในแต่ละที่รวมถึง
การบรรยายพิเศษที่ได้รับฟังทั้งหมดเพื่อนำมาพัฒนาการทำงานของแพทย์และอัยการในอนาคต ที่ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในมิติต่างๆ ของการรักษาพยาบาล ที่จะสะท้อนความจริงจากการรักษาพยาบาล
ในประเทศไทยพอสังเขป