สถาบันมหิตลาธิเบศร
Mahitala Dhibesra institute

เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566 สถาบันมหิตลาธิเบศร ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกิจกรรมสัมพันธ์ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี


เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566 สถาบันมหิตลาธิเบศร ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกิจกรรมสัมพันธ์ ณ โรงแรมเฟลิกซ์  ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ พลอากาศโท นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร ร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้ง ชี้แจง กฎระเบียบ หลักการปฏิบัติตนระหว่างการศึกษา และปฏิทินกิจกรรมของหลักสูตร
จากนั้น นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (ซื่อสัตย์ มีวินัย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ) ในระบอบประชาธิปไตยและประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดย อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์  และในเวลา 15.00 - 18.30 น. นักศึกษาจัดกิจกรรม "กลุ่มสัมพันธ์" โดย รุ่นพี่นักศึกษาหลักสูตร ปธพ. 1-10
ในวันที่ 3 นักศึกษาได้รับฟังการการบรรยายเสนอแนวทางและกระบวนการจัดทำโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร ซึ่งตลอดทั้งสองวัน ได้รับความสนใจจากนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน โดยมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และคัดสรรเครื่องมือเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม รวมถึงสามารถตัดสินใจในการกำหนดทิศทาง และวิธีดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ